عضویت در انجمن نساجی ایران

مشتری برتر بانک صادرات ایران

کسب گواهینامه ISO9001:2015

کسب گواهینامه ISO14001:2015

کسب گواهینامه OHSAS18001:2007

کسب گواهینامه ISO 10004:2012